Účtovníctvo a účtovné poradenstvo

Outsourcing účtovníctva

Outsourcing je ideálnym riešením znižovania nákladov s využitím služieb externého dodávateľa.

Jednoduché účtovníctvo

vedenie peňažného denníka
kniha pohľadávok
kniha záväzkov

Podvojné účtovníctvo

vedenie hlavnej knihy
vedenie účtovného denníka
kniha odoslaných a došlých faktúr
kniha ostatných záväzkov a pohľadávok a iných pomocných kníh

 

Personalistika a mzdy

mesačné spracovanie miezd, výplatné pásky, podklady pre výpočet odvodov a daní,
mesačné rekapitulácie na sociálne a zdravotné poistenie,
prehľady o vymeriavacích základoch na zdravotné, nemocenské a dôchodkové poistenia
podklady pre finančnú účtáreň
ročné zúčtovania dane
vedenie kompletnej mzdovej agendy

 

Daňové a právne poradenstvo

Daňové priznanie

evidencia DPH a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty DPH
zostavenie ročnej účtovnej závierky
daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňová optimalizácia
Personálne poradenstvo

 

Ostatné služby

Založenie s.r.o. - Zakladanie s.r.o.

Zakladanie živnosti

Vypracovanie zakladacej dokumentácie
Vybavenie Živnostenského oprávnenia
Zápis do obchodného registra predmet činnosti
Zapísanie spoločnosti do Obchodného registra

Zmeny v s.r.o.
Dohľad nad vedením účtovníctva

pomoc pri riešení konkrétnych problémov
vyplnenie potrebných tlačív
sledovanie termínov
komunikácia s úradmi

KONTAKT:

XPEDIENT s.r.o.
Turecká 2/E
903 01 Senec
www.xpedient.sk
xpedient@xpedient.sk